تولید مثل در دنیای آینده

با پیشرفت تکنولوژی و تغییر ماهیت انسان در طول تکامل خود، وضعیت تولید مثل و گسترش گونه انسان چگونه خواهد بود و رفتارهای جنسی زوج و رابطه والد فرزندی دستخوشادامه مطلب